Onderzoek beschrijving

Onderzoek beschrijving

Wat is Multi Moment Opname

Tijdens een Multi Moment Opname tijdstudie wordt op basis van steekproeven de tijdsbesteding van personen, apparatuur of machines zeer nauwkeurig (statistisch en objectief) in kaart gebracht met als uiteindelijke doel het optimaliseren van uw processen en het verhogen van de productiviteit.
Bij een MMO wordt gedurende een bepaalde periode en met een vaste frequentie vastgesteld welke activiteiten worden uitgevoerd. Op deze wijze ontstaat een grote verzameling data die een representatief beeld geeft van de tijdsbesteding op een afdeling of in een team.
Er ontstaat een objectief beeld van de actuele situatie. Knelpunten worden zichtbaar op basis waarvan samen met de medewerkers verbeteracties in gang worden gezet.


Uitvoering van het MMO-onderzoek

De multi-momentopnamen worden gedurende meerdere dagen uitgevoerd, door in korte intervallen, de activiteiten per medewerker op de afdeling, te noteren in een mobiele handterminal. Dus bijvoorbeeld elke 10 minuten wordt een ronde gelopen en alle medewerkers gezien en de activiteiten per medewerker genoteerd. Op deze manier worden er duizenden waarnemingen verkregen, welke in de computer worden geanalyseerd.

Er worden lijsten geproduceerd met percentages van bestede tijd per activiteit of groep van activiteiten. De resultaten zijn te presenteren van de hele afdeling of van een groep van medewerkers of van een enkele medewerker. Indien hiertegen bezwaar is kunnen de waarnemingen anoniem worden gemaakt, waardoor de bron niet meer te achterhalen is. Een onderzoek wordt uitgevoerd in een representatieve week (bijv. niet in vakantie of kerstdagen).

De analyse van de gegevens geven de werkelijke situatie neer. Knelpunten worden duidelijk weergegeven.


Analyse van het onderzoek en verbeteringen

De bedrijfsleiding beslist of de verkregen resultaten van de multi-momentopname overeenkomen met de gewenste resultaten. Indien hier grote verschillen in zijn moeten er verbeteringen worden ingevoerd om knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld: grotere transportwagens, kortere omsteltijden, meer/minder overleg enz. De efficiëntie zal hierdoor toenemen en de kostenbesparing kan hierdoor groot worden.